HVB

Vi erbjuder hämtservice.

010-139 9000

HVB-hem


Ett hem för vård eller boende, i dagligt tal HVB-hem, är ett slags institution i Sverige som på kommunens uppdrag inrättas för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer och som där bedriver behandling, omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hem kan exempelvis inrikta sig på missbruksproblematik eller rikta sig till psykisk ohälsa eller kriminalitet.

Dessa boenden kan vara privatägda, kommunalt eller kooperativt ägda och drivna av flera kommuner.  

Ramarna och reglerna för HVB-hem regleras i första hand av Socialtjänstlagen, Socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20).[1]

Det krävs särskilda tillstånd för att starta ett HVB-hem. Tillståndet kan sökas hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Det finns speciella lagar som reglerar området som HVB-hemmet måste ta hänsyn till. Dessa är bland annat socialtjänstlagen och socialtjänstförodningen.


Alla våra samarbetspartners har tillstånd, lång erfarenhet och evidensbaserade metoder.


Vi samarbetar med fler aktörer och kan hjälpa er med behovsanpassade vårdplatser efter vårdbehov, geografi och metoder. Vi har lång erfarenhet och varit verksamma i branschen sedan 1989. 


Målgrupper.


Psykisk ohälsa

Kriminalitet

Missbruk

Ilskeproblem

Samsjuklighet

hedersrelaterat

pojkar, flickor - både enskilt eller blandat.Ett nummer - en vårdfläta

 

010-139 9000


----------------------HVB-hem 14-19 år pojkar (Norrland)


Målgrupp

Målgruppen är flickor och pojkar 14-19 år. Grund för placering är psykosocial problematik eller beteendeproblematik. Ungdomen kan ha ett riskbeteende i form av att utsätta sig för destruktiva riskmiljöer och situationer där det finns risk för missbruk, droger och kriminalitet; ett utåtagerande beteende som leder till konflikter med andra människoreller svårigheter med gränssättning, sociala kontakter och färdigheter.Geografiskt läge

Hemmet är placerad i ett mindre samhälle i norra Sverige och erbjuder en bra geografisk miljö med låg kriminalitet och drogförekomst jämfört med andra delar av Sverige. Närområdet erbjuder en god miljö för en aktiv och meningsfull fritid, skolgång och behandling. Levi, Europas största vinteranläggning, ligger cirka 7 mil bort och är ett återkommande och uppskattat besöksmål för ungdomarna på hemmet. 


Personalgrupp

KBT-terapeut med inriktning på drog och missbruksproblematik.

Legitimerad lärare med mångårig erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av extra stöd inom skola och utbildning.

Behandlare inom psykosocialt behandlingsarbete med utbildning i bland annat BRA-samtal, CRA, PPI, ÅP och HAP.

Legitimerad arbetsterapeut

Sjuksköterska, legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut knutna till verksamheten

Socionomer


Behandling

Här arbetar personalen med evidensbaserad behandling. Grunden i behandlingen är kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan kompletteras med exempelvis ÅP, HAP och CRA. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att ungdomen skall vara en aktiv del i sin behandling.


Skola

Ungdomar som omfattas av skolplikt skrivs efter initial behovsanalys in på skolan. Skolan ligger cirka 200 meter från HVB-hemmet. Detta innebär att vi har stor möjlighet att ge ungdomen det stöd och hjälp som krävs för en väl fungerande skolgång eller praktik. Vi har en anställd lärare som utbildningsansvarig. Omfattas ej ungdomen av skolplikt så erhåller denne lämplig praktikplats utifrån individuellt behov och förmåga.


-------   -----   --------   -------------   -


HVB-hem 15-19 år pojkar (Uppland)


Hemmet etablerades 2015

Föreståndare är specialistutbildad pedagog från IKM, institutionen för kunskap och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård.

Personalstyrkan kännetecknas av bred erfarenhet och kompetens inom behandling samt ett stort engagemang för ungdomar i utsatthet. Språk som behärskas på HVB-hemmet är kurdiska, arabiska, persiska, engelska och somaliska.

Metoderna vi använder oss av i behandlingsarbetet är:

MI

Reparativ rättvisa (under upparbetning)

Miljöterapi/ADL

RePULSE – individuell ART

Ett lösningsfokuserat förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande

Vid behov har vi extern hjälp utav psykolog och BUP.

Dokumentation görs på infosoc.

Vi använder oss av UngDOK, för att kartlägga den unges problem, behov och aktuella situation. Detta för att kunna göra en relevant bedömning, planering och genomförande av behandling.


Hemmet finns i Uppsalatrakten.


---- ---   --------


HVB-hem 14-19 flickor (Småland)


Behandlingen består av individuellt anpassat behandlingsprogram. Varje ungdom har en egen kontaktperson som ansvarar för den unges behandling och behov under placeringen. Behandlingen består av tydlig målfokuserade insatser där den unge är i centrum och motiveras till hög delaktighet.

Behandlingsmetoderna består av motiverande samtal, KBT inriktad behandling med möjlighet till terapi med KBT Terapeut. 

Vi arbetar lösningsfokuserat och med ett salutogent perspektiv där det är viktigt att den ung kan begripa och förstå varför hon eller han är på behandling, ges möjlighet till att påverka och hantera sin problematik till att öka motivationen och meningsfullheten. 

För att dämpa stress och destruktivt beteende arbetar vi med lågaffektivt bemötande och jagstärkande faktorer samt social färdighetsträning.

Vi använder oss av en behandlingsstruktur som heter Nästa Steg. Här jobbar vi aktivt med mål och delmål samt att den unge aktivt ska vara delaktig till att beskriva egna mål och strategier till hur förändring ska uppnås. Med hjälp av nästa steg hålls återkommande målutvärderingssamtal samt målskattningar genomförs.


KBT

Grunden för behandlingen är KBT (kognitiv beteende terapi). 

Behandlingsarbetet baseras sig på en beteendeanalys där vi samlar in relevant information om problemets utveckling, vidmakthållandet och utlösande faktorer. Tydliga och konkreta behandlingsmål upprättas och behandlingen utvärderas kontinuerligt. 

Behandlingen kommer att vara individuellt anpassad efter varje klients problematik och målsättning och bedrivs såväl individuellt som i grupp, som ett naturligt inslag i vardagen. 

Vi kan erbjuda kognitiv samtalsterapi, vilket kommer att ske enskilt utifrån individens enskilda behov och önskemål. Det kommer att vara schemalagda veckovisa strukturerade samtal med klienten där ansvarig terapeut tar upp händelser i vardagen tillsammans med klienten, arbetar med problemlösning, bemästra hinder och svårigheter som kan uppstå. Syftet med behandlingen är bland annat att upptäcka, sätta ord på smärtsamma känslor och bemöta de individuella svårigheter som klinten har.

För att den terapeutiska behandlingen ska bli bestående och förstärkas i den dagliga behandlingen så är målsättningen att all personal genomgår en introduktionsutbildning i KBT. Syftet med detta är att kunna förstärka terapeutens arbete med klienten och på så sätt skapa ett enhetligt arbets- och förhållningssätt och ett terapeutiskt behandlingsklimat. Terapin kommer att ske med hjälp av legitimerad KBT terapeut.

A-CRA  (Adolescent Community Reinforcement Approach)

Vi har personal utbildade inom ACRA.

A-CRA är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet används främst inom öppenvård men kan också användas inom slutenvård i kombination med andra insatser. A-CRA är en vidareutveckling av det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT.  Läs mer om ACRA


MI

Lösnings fokuserat

Salutogent perspektiv

Lågaffektivt bemötande

Nätverksarbete


----- --------   -----------


HVB-hem 12-16 år pojkar och flickor (Västra Götaland)


Litet familjärt behandlingshem med lång erfarenhet.

Ungdomshemmet är ett litet HVB som hjälper unga tjejer och killar med psykosociala problem som yttrar sig i självskadebeteende, utåtagerande, begynnande missbruk, avvikande normer och värderingar samt relationsstörningar tillbaka till en fungerande vardag.


Metoder

Hemmet utgår och arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt synsätt. Med individen i centrum upprättas en individuell genomförandeplan i samråd med uppdragsgivare, föräldrar och den unge själv.
Behandlingen är relations- motivations- och dialogbaserad. Bemötande och förhållningssätt i vardagen utgår från ett KBT-terapeutiskt perspektiv.
Efter behov och önskemål erbjuds ungdomarna KBT-terapi och RePulse forskning med instruktör.


Bygga relationer

En av grundpelarna i behandlingen är relationsbyggandet. Vårt arbetssätt är dialogbaserat. Det innebär att vi håller regelbundna individuella samtal för att se till att alla behov tillgodoses och att utvecklingen går i rätt riktning. Vi jobbar också lösningsfokuserat vilket innebär att vi under behandlingen tränar ungdomarna i att se möjliga lösningar istället för att fastna vid problemen.


Trygg miljö

Unga människor behöver få leva och växa under trygga former i en stabil miljö där det alltid finns tillgång till vuxna. Det är viktigt att bygga upp tillit till andra människor och vuxenvärlden, och känna gemenskap för att senare kunna känna trygghet. Genom eget ansvar och respekt för medmänniskor arbetar vi för att skapa fungerande relationer med föräldrar och andra viktiga personer i ungdomarnas liv. Detta ger dem en trygg och stabil grund att stå på för resten av livet.


Kontaktpersoner

Varje ungdom tilldelas två kontaktpersoner som tillsammans med behandlingsansvarig för regelbundna och individuella samtal med sin ungdom. Dessutom har kontaktpersonen ansvar för allt från klädinköp och kontakt med anhöriga till journalskrivning, skattningar, övrig dokumentation och kontakt med myndigheter.


HVB-hemmet har möjlighet att hjälpa till med liten skola och utslusslägenheter.

Stället har KBT-terapeut och jobbar med Journal Digitals batteri av skattningsformulär och dokumentation.

HVB-hemmet har fina referenser och är duktiga på autism och ADHD.